ویژگی های دستگاه:

از آنجائیکه اسکلت اصلی دستگاه از پروفیل آلومینیوم ( با مقطع طراحی شده خاص) می باشد دستگاه از ظرافت و سبکی قابل توجهی برخوردار است بطوریکه براحتی در محیط کار می تواند جابجا شود، طرح ظاهری دستگاه نیز جلوه خاصی به آن داده است. 

تسمه های دستگاه از نوع پلیمر صنعتی ساخته شده که در مقابل حرکت و سایش دارای مقاومت بسیار بالائی می باشد.

در مواقعی که مسیر جابجایی به طور مستقیم نبوده و در یک نقطه تحت زاویه مشخص تغییر مسیر وجود داشته باشد می توان از ترکیب دو یا چند دستگاه استفاده نمود. 

Device feature:

Due to delicate and light structre of the device, it can be easily displaced in the work place. The main structure of the device is made with aluminum profile and the plastic parts are made with industrial polymers which are highly resistant to friction and movement. In any case where the tract is not straight and deviates at a point with a certain angle, compound of two or more conveyors can be used.