نوار نقاله با ارتفاع متغییر

این نوع نوار مقاله به دلیل داشتن خاصیت شکست در طول مسیر و ایجاد شیب با زاویه مورد نظر از پیچیدگی بیشتری نسبت به نوع اول برخوردار است در این سیستم ارتفاع دستگاه می تواند از صفر تا عدد مشخص (متناسب با سفارش) در طول مسیر تغییر کند. 

مورد استفاده این نوع نوار نقاله بیشتر در مواقعی است که قطعات مورد جابجائی بطور اتوماتیک از دستگاه تولید کننده و یا اپراتور بر روی تسمه ریخته شده و به نقطه مورد نظر با طول و ارتفاع خاصی (متناسب با سفارش) حمل می شود. 

Variable - height Conveyor

This type of conveyor due to the ability of establishing slope with desired angle has more complexity compared to the first type. In this system according to the order the device height may change from zero to a specific number in the tract.

This type of conveyor is most commonly used when the replacing parts are automatically poured from the producer device or operator on the conveyor, and then are carried to the desired destination with the length and height according to order.