ارتباط با ما

مهندس حسين اسدي 

تلفن ۷۶۲۱۲۲۷۳ 

تلفن  ۷۷۹۱۳۶۳۷

فکس:  ۷۷۹۱۰۵۴۸ 

آدرس تهران - منطقه ۸ - نارمک - ميدان ۴۰ - كوچه شهید داریوش عبدلی - پلاك ۶

صندوق پستی  ۱۶۴۷۶۱۶۴۴۱

وب سایت www.iran-conveyor.com :

 ایمیل info@iran-conveyor.com :


Contact us:

ENG. H. Assadi

Factory: No.52, Fifth Ave. Khoramdasht.

Tel: (+9821)76212273

Fax: (+9821)76218211

Office: No.6, Dariush Abduli alley, 40th sq., Narmak-Tehran

Tel: (+9821) 77913637

Fax:(+9821) 77910548